ATEX Zonering

Het explosie veiligheids document (EVD) is onderdeel van de ATEX wetgeving. ATEX staat voor ATmosphères EXplosibles. Vrij vertaald Explosieve Atmosferen. Als werkgever, maar ook als ZZP’er kunt u te maken krijgen met explosieve atmosferen, als er brandbare stoffen aanwezig zijn op het terrein. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe de ATEX wetgeving werkt, wanneer u verplicht bent om een explosie veiligheids document op te stellen en wat er vervolgens van uw organisatie wordt verwacht.

Hulp nodig bij het bepalen van ATEX-zones?

Klik dan hier of bel met ons via 085 - 82 22 229. Inproces Advies is gecertificeerd expert op het gebied van explosieveiligheid en ATEX-wetgeving.

Inhoudsopgave

Wanneer is de ATEX wetgeving van toepassing?
Wanneer is er sprake van explosiegevaar?
De gevolgen van een explosie
Wat is een ATEX zone?
Hoe wordt een ATEX zone vastgesteld?
Hoe werkt de ATEX wetgeving?
Het Explosie veiligheids document
Het Explosie veiligheids document zelf opstellen
EVD & Inproces Advies

Wanneer is de ATEX wetgeving van toepassing?

De ATEX wetgeving is van toepassing op plaatsen waar het risico aanwezig is op een explosie. Een explosieve atmosfeer kan op meer plaatsen ontstaan dan waar men in eerste instantie aan denkt. Enkele voorbeelden zijn:

-    Chemische industrie
-    Vuilstortplaatsen
-    Energiefabrieken
-    Afvalverwerkingsbedrijven
-    Levensmiddelen industrie
-    Veevoederindustrie
-    Raffinaderijen
-    Verfspuiterijen
-    Rioolwaterzuivering (RWZI) / Afvalwaterzuivering (AWZI) 
-    Biogas installatie’s
-    Papierindustrie 

Wanneer is er sprake van explosiegevaar?

Voor een explosie is er brandstof, zuurstof en een ontstekingsbron noodzakelijk. Samengevat wordt dit wel de explosiedriehoek genoemd. Echter leidt dit niet in alle gevallen tot een explosie, een explosie kent een veel hogere verbrandingssnelheid en veelal meer schade. 

Een explosie ontstaat enkel wanneer de verhouding tussen zuurstof en brandstof  binnen het explosiebereik ligt. Het explosiebereik bestaat uit de LEL (Lower Explosion Limit) en de UEL (Lower Explosion Limit). 

Wanneer men binnen het bedrijf werkt met brandbare stoffen is de kans groot dat dit binnen het explosiebereik kan liggen op een bepaald moment. Men dient namelijk rekening te houden met alle voortkomende bedrijfssituaties zoals opstart, onderhoud maar ook een storing of lekkage. Bent u er niet zeker van of er explosiegevaar heerst binnen uw bedrijf? Neem dan contact op met onze ATEX deskundige voor een snelle check. 

De gevolgen van een explosie

Een explosie veroorzaakt een drukgolf welke op verschillende manieren materiële of immateriële schade kan veroorzaken. Bij materiële schade kunt u denken aan claims, stagnatie, strafrecht en verzekeringspremies, terwijl immateriële schade betrekking heeft tot persoonlijk letsel of een verslechtering van de marktpositie en het bedrijfsimago.

Middels de ATEX wetgeving en het resulterende explosie veiligheids document wordt dit risico zo ver mogelijk beperkt. In de wetgeving wordt gewerkt met ATEX zones.

Card image cap

Hulp nodig bij het opstellen van de EVD of bepalen van ATEX-zones?

Klik dan hier of bel met ons via 085 - 82 22 229. Inproces Advies is gecertificeerd expert op het gebied van explosieveiligheid en ATEX-wetgeving.

explosie veiligheids document voorbeeld

Wat is een ATEX zone?

Een ATEX zone is een gevaarlijk gebied, die op basis van frequentie en tijd waarin een explosieve atmosfeer voorkomt, is ingedeeld. 

Een gevaarlijk gebied is een gebied waarbinnen een explosieve gasatmosfeer in zo’n hoeveelheid aanwezig is/kan zijn, dat speciale voorzieningen zijn vereist voor de constructie, de installatie en het gebruik van het materieel. 

Hoe wordt een ATEX zone vastgesteld?

Er zijn diverse methoden om tot een zone indeling te komen. Zo zijn er methoden die specifiek toegespitst zijn op stofexplosies en zijn er specifieke methodes die toegespitst zijn op gasexplosies. 

Technisch gezien worden er in Nederland gebruik gemaakt van de volgende methoden;
- NPR 7910-1 voor het bepalen van de gevarenzone-indeling voor gasexplosiegevaar;
- NPR 7910-2 voor het bepalen van de gevarenzone-indeling voor stofexplosiegevaar
- IEC 60079-10-1, dit is de internationale norm waarop de NPR 7910-1 is gebaseerd 
- IEC 60079-10-2, dit is de internationale norm waarop de NPR 7910-2 is gebaseerd

Met de NPR methoden kan een snelle beoordeling plaatsvinden die veelal leidt tot een groter gevaarlijke gebied dan noodzakelijk is. Tevens biedt de NPR 7910-1 enkel oplossingen voor lekdebieten tot 10g/s, voor grotere lekdebieten wordt hierin verwezen naar de IEC 60079-10-1. 

Een groter gevaarlijk gebied leidt veelal tot meer kosten, gezien in dit gehele gebied EX gecertificeerde apparatuur geplaatst dient te worden indien dit noodzakelijk is. 

Het vaststellen van de zone en de daarbij behorende zone omvang is dus van cruciaal belang en dient vroegtijdig in het ontwerpproces te gebeuren zodat de juiste componentselectie gemaakt kan worden. Het tijdig vaststellen van de juiste ATEX zone en het gevaarlijkgebied zorgen voor een flinke besparing op de kosten in de toekomst. 

Zoals u leest is ATEX een specialistisch onderwerp waarbij met specifieke details rekening gehouden moet worden, zodat er geen negatieve gevolgen op de bedrijfsvoering in de toekomst ontstaan.

Hulp nodig bij het bepalen van ATEX-zones?

Klik dan hier of bel met ons via 085 - 82 22 229. Inproces Advies is gecertificeerd expert op het gebied van explosieveiligheid en ATEX-wetgeving.

Hoe werkt de ATEX wetgeving?

De ATEX wetgeving is van toepassing wanneer u te maken krijgt met explosieve atmosferen als gevolg van brandbare stoffen. We kennen hierin de AEX 153 en de ATEX 114 richtlijn. Het betreffen Europese richtlijnen waaraan de lidstaten van de EU zich moeten houden.

De ATEX 114 richtlijn is bestemd voor apparatuur die ingezet wordt in gebieden welke vanuit de ATEX 153 aangegeven zijn als gevaarlijk gebied. De ATEX 114 is met name bedoeld voor fabrikanten van explosieveilige apparatuur. Deze apparatuur is te herkennen aan het epsilon x teken.

ATEX 114

De ATEX 153 richtlijn wordt ook wel de sociale richtlijn genoemd. Deze richtlijn is bedoeld voor een veilige werkplek. Vanaf 1 juli 2003 moeten organisaties, waar een explosiegevaar bestaat, voldoen aan deze richtlijn. In deze richtlijn is omschreven dat de werkgever verplicht is maatregelen te nemen tegen explosiegevaren. In Nederland is deze Europese wet opgenomen in de Arbowet. De werkgever wordt hierin verplicht gesteld om een verdiepende RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) op te stellen ter voorkoming van explosiegevaren. Dit wordt beschreven in het Explosie Veiligheids Document (EVD).

Het explosie veiligheids document

De methode, bevindingen en maatregelen om het explosiegevaar te voorkomen, worden vastgelegd in het Explosie veiligheids document (EVD). Met het EVD geeft u uzelf, uw personeel en de inspectiediensten inzicht of het risico op een explosie tot het minimum beperkt wordt. 

Onderdelen in een EVD document:

-    Welke explosieve gassen en vloeistoffen zijn aanwezig
-    In welke hoeveelheden zijn deze gassen of stoffen aanwezig
-    Wat zijn de eigenschappen van die gassen of vloeistoffen
-    Wat is de grootte van het explosierisico
-    De indeling van gevaarlijke gebieden op het terrein (ATEX zones)
-    De manier waarop de installaties worden aangelegd om explosiegevaar te voorkomen
-    De manier waarop de bediening plaatsvindt
-    De manier waarop inspectie en onderhoud plaatsvindt
-    De manier waarop personeel is geïnstrueerd en toezicht wordt gehouden en het volgen van de regels.

Het is belangrijk om het Explosie Veiligheid Document up-to-date te houden. Bij iedere belangrijke wijziging, uitbreiding of verbouwing van de arbeidsplaats, de arbeidsmiddelen of het arbeidsproces dient het EVD te worden geactualiseerd. Dit wordt vaak over het hoofd gezien, met als gevolg dat de explosieveiligheid in het geding komt en er niet meer aan de ATEX 153 richtlijn wordt voldaan.

Artikel 3 van de richtlijn 1999/92/EG (beter bekend als de ATEX 153 richtlijn) schrijft expliciet voor dat het EVD regelmatig geactualiseerd dient te worden. De complete richtlijn kan hier worden gevonden.

Explosie veiligheids document zelf opstellen

Geregeld krijgen we de vraag of het ook mogelijk is om het EVD zelf intern te verzorgen. Het explosie veiligheids document zelf opstellen is in veel gevallen lastig. Voor het opstellen van de EVD is namelijk een certificering vereist.

Deze certificering is bij veel organisaties niet aanwezig. Daardoor is het aan te raden om een specialist in te schakelen. Het is uiteraard mogelijk om zelf de certificering te behalen, maar in de meeste gevallen kost dit meer tijd en geld, dan het laten opstellen van de EVD door een externe partij.

ATEX-zonering & Inproces Advies

Wij zijn gespecialiseerd in het vaststellen van de juiste ATEX-zones en het opstellen en onderhouden van explosieveiligheidsdocumenten (EVD's). Onze specialisten zijn gecertificeerd en hebben opleidingen gevolgd overeenkomstig de IECEX volgens alle belangrijke normen die de Overheid stelt. Daarnaast zijn we breed georiënteerd en hebben ruime ervaring in de voedselindustrie, olie- en gassector en de duurzame energiesector. 

Wilt u ervan verzekerd zijn dat u de juiste ATEX-zones binnen uw bedrijf hanteert, en dat dit nu en in de toekomst volgens alle geldende ATEX-richtlijnen gebeurt? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op voor een gratis oriënterend adviesgesprek.

ATEX-zone bepalen of Explosie veiligheids document opstellen?


Wij helpen u om een 100% veilige locatie te realiseren door de juiste ATEX-zones te bepalen. Ook kunnen wij u bijstaan met het opstellen en onderhouden van het explosieveiligheidsdocument. Plan nu een gratis kennismakingsgesprek.

captcha

● 100% vrijblijvend  ● Binnen één dag reactie

© Copyright 2024 - InProcesAdvies.nl Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl